easy site builder

Restaurointi

Historiallinen rakennus tulee kunnostaa siten, että sen alkuperä säilytetään. Ammattitaitoisena restauroijana ohjaamme hankkeen alusta loppuun ja autamme omistajaa ratkaisujen tekemisessä.

Restaurointihanke

Kun rakennus restauroidaan, sen ulkoasu ja/tai sisustus yleensä palautetaan tiettyyn vaiheeseen rakennuksen historiassa. Rakennuksen omistaja ratkaisee tehtyjen tutkimusten perusteella, millaiset toimenpiteet hänen rakennuksessaan tehdään. Asiantuntijoina tehtävämme on esittää omistajalle päätökseen tarvittavat tosiseikat. Annamme aina myös oman ratkaisuehdotuksemme. Hyvin säilyneessä kohteessa voi paras ratkaisu olla, että ei tehdä mitään.

Restaurointihankkeen vaiheet:

  • Restaurointitarpeen toteaminen
  • Asiantuntijan suorittama katselmus
  • Rakennuksen inventointi ja mahdolliset tutkimukset
  • Suunnitteluvaihe
  • Purkuvaihe
  • Restaurointivaihe

Restaurointitarpeen toteaminen

Useimmiten rakennuksen omistaja tekee aloitteen ja ryhtyy hankkimaan tietoa käytettävissä olevista reatauroinnin asiantuntijoista ja työn suorittajista. Hankkeen onnistumisen kannalta on olennaista, että käytettävissä olevat tahot ovat perehtyneitä nimenomaan restaurointiin.

On tärkeää, että asiantuntija kutsutaan paikalle ennen minkäänlaisten toimenpiteiden aloittamista.

Asiantuntijan suorittama katselmus

Kun sopiva asiantuntija on löytynyt, asiantuntija ja rakennuksen omistaja tai tämän edustaja suorittavat silmämääräisen tarkastelun koko rakennuksessa. Katselmuksen ja käytyjen keskustelujen tulosten perusteella todetaan, onko aihetta jatkotutkimuksille. Katselmuksen tuloksena voi myös olla ehdotus, että rakennukselle ei pidä tehdä mitään. Tällaiseen tulokseen voidaan päätyä esimerkiksi silloin, kun havaitaan rakennuksen säilyneen hyvin alkuperäisessä asussaan.

Rakennuksen inventointi ja tutkimukset

Rakennuksen inventoinnissa käydään läpi kaikki rakennuksen sisätilat ja ulkoasu. Inventointihavaintojen perusteella laaditussa inventointikertomuksessa kerrotaan rakennuksen näkyvien osien ajoitukset ja se, missä määrin rakennusaikaisia osia on säilynyt tarkasteluhetkeen asti. Kokenut inventoija pystyy ilman rakenteiden avaamista päättelemään rakennusajan ja mahdolliset muutokset.

Tutkimuksissa rakenteita otetaan auki, jotta voidaan selvittää nykyisten pintamateriaalien alle jääneitä säilyneitä tapetteja ja maalauksia. Rakennustutkimuksella voidaan selvittää myös huonejärjestystä sekä ovien, ikkunoiden ja hormistojen sijaintia.

Väritutkimuksella selvitetään rakennuksessa käytetyt värit.

Rakennuksen tutkii ja inventoi aina vain pätevä ammattilainen.

Suunnitteluvaihe

Onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi omistajan on valittava restaurointityön suunnittelijaksi rakennusalan ammattilainen, joka on perehtynyt erityisesti restaurointikohteisiin. Oikein valittu suunnittelija ei teetä rakennuksessa tarpeettomia korjauksia, jolloin kustannukset pysyvät järkevissä rajoissa.

Tehtyjen tutkimusten perusteella suunnittelija laatii restaurointisuunnitelman. Tässä vaiheessa mahdollisuudet korjausavustuksiin voidaan kartoittaa.

Purkuvaihe

Mikäli rakennus päätetään palauttaa tiettyyn aikakauteen, voidaan joutua poistamaan rakennukseen myöhempinä aikoina lisättyjä osia. Poistetut osat tulisi säilyttää ja varastoida mahdollisuuksien mukaan. Osiin merkitään, mistä ne ovat. Säilyttäminen on tärkeää siksi, että osat ovat rakennuksen historiaa. Restaurointi voidaan toteuttaa myös siten, että lähes kaikki vanha jätetään pintakerrosten alle.

Purkuvaihe ei ole hankkeen kannalta merkityksetön tapahtuma. Asiantuntijan pitäisi olla valvomassa purkutyötä, koska vielä tässä vaiheessa saattaa paljastua merkittäviä löytöjä, esimerkiksi osia tapeteista, vanhoja listoja, vanhoja pintakäsittelyjä. Asiaan perehtymätön tekijä ei tunnista merkityksellisiä löytöjä, ja arvokasta materiaalia saatetaan heittää pois.

Restaurointivaihe

Restauroinnin toteutus on moniosaisen tapahtumaketjun viimeinen vaihe, jonka lopputulokseen vaikuttaa paljon se, kuinka onnistuneesti kaikki aiemmat vaiheet on toteutettu. Kireä aikataulu on restaurointihankkeen pahimpia vihollisia. Omistajan kannattaa alun alkaen asennoitua niin, että hankkeen toteuttamiseen varataan riittävästi aikaa.

Vanhan rakennuksen kunnostushankkeen pitäisi tapahtua rakennuksen ehdoilla. Nykyaikaisen talotekniikan sijoittaminen vanhaan rakennukseen tulee tapahtua harkitusti. Lähtökohtana pitäisi aina olla, että rakennukseen alkuaan kuulumatonta tekniikkaa ei siihen asennettaisi lainkaan. Tekniikka pitää asentaa mahdollisimman huomaamattomasti. Jos eläminen ilman uusinta talotekniikkaa tuntuu mahdottomalta, omistajan tai sellaiseksi aikovan tulee harkita, onko eläminen vanhassa rakennuksessa hänelle lainkaan sopivaa. Uudisrakennus tai rakennuksen myyminen jollekin vanhaa arvostavalle ovat tällaisessa tapauksessa varteenotettavia vaihtoja.

***

Edellämainitut restaurointihankkeen vaiheet ovat ihannetilanne, johon pitäisi aina pyrkiä. Käytännössä asiat eivät yleensä useista eri syistä johtuen etene näin vaivattomasti, mikä luonnollisesti heijastuu lopputulokseen.

Historiallisen rakennuksen säilyttäminen on aina kulttuuriteko.

Restaurointigalleria